گلخانه های گاتیک

گلخانه های گاتیک مزایای گلخانه های گاتیک سازه گاتیک میتواند حجم هوا بیشتری را در اختیار قرار دهد و در نتیجه کنترل اقلیم گلخانه بهتر صورت میگیرد (هوای بیشتر کمک میکند تا کاهش و افزایش دما کندتر صورت گیرد و پایداری دما بیشتر باشد) و استرس گیاه کمتر خواهد بود ضمناً هر چه حجم هوای... گلخانه های گاتیک