شید هاوس

شرح پروژه

گلخانه های شیدهاوس:
در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد و با ارتفاع حداکثر 8 متر استفاده می شود.
تاریخ:
August 21, 2018
دسته:
راه انداز:
سدید رویش ویستا
EnglishRussiaIran
X