گلخانه های سیرکولار

شرح پروژه

گلخانه خای سیرکولار:
پایداری بیشتر در هنگام وزش باد به دلیل کمترین مقاومت ایرودینامیکی نسبت به باد ارزانتر بودن نسبت به سایر فرم ها تابش مستقیم خورشید در تمام طول روز حداکثر هوای موجود در گلخانه با کمترین سطح پوشش
تاریخ:
April 19, 2018
دسته:
راه انداز:
سدید رویش ویستا
EnglishRussiaIran
X