بست سرکمان دو طرفه

نگهدارنده بازودرچه،پروفیل M رأسی سقفی و شبکه میانی ( در سیستم دریچه دوطرفه)

EnglishRussiaIran
X