بست میانی اتصال بازو دریچه به پروفیل

جهت اتصال بازو دریچه به پروفیل U  یا  Mو لاکینگ کانال

EnglishRussiaIran
X