شرح پروژه

گلخانه های اسکرین:
این ساختارها معمولا جهت غربالگری حشرات محیط و ایجاد شرایط محیطی خاص جهت حفاظت گیاهان در برابر شرایط اب و هوایی نامساعد با استفاده از پوشش توری ضد حشره استفاده می شوند.
تاریخ:
August 21, 2018
دسته:
راه انداز:
سدید رویش ویستا
EnglishRussiaIran
X