گلخانه های شیشه ای 

شرح پروژه

گلخانه های شیشه ای:
از مزیتهاي این نوع گلخانه ها به قابلیت بالاي عبور نور و حرارت آفتاب می توان اشاره کرد که در مناطق سردسیر و کم نور داراي کارایی بالایی می باشند.
تاریخ:
May 20, 2018
دسته:
راه انداز:
سدید رویش ویستا
EnglishRussiaIran
X