حلقه شلنگ الکتریکی

جهت اسپری و آبیاری
قابل حرکت روی مسیر بتن
قابل تنظیم و کنترل از راه دور