بست سرکمان یکطرفه

نگهدارنده بازودرچه،پروفیل M رأسی سقفی و شبکه میانی ( در سیستم دریچه یکطرفه)

EnglishRussiaIran
X