بست نگهدارنده محور دریچه

 جهت نگدارنده محور دریچه در عرض دهانه های گلخانه

EnglishRussiaIran
X